ปิดกั้น

ภาษาอังกฤษ


v obstruct
ความหมายเหมือนกับ: ห้าม , ขวาง , กีดกัน , ขัดขวาง
คำที่เกี่ยวข้อง: hinder , check , block , stop , impede
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนถูกปิดกั้นทางเสรีภาพอย่างมาก