ปาล์ม

ภาษาอังกฤษ


n palm
คำอธิบาย: ชื่อเรียกไม้ต้นหรือไม้พุ่มในวงศ์ Palmae ชนิดที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ต้นปาล์ม
ตัวอย่างประโยค: ผลไม้แนวใหม่ที่เริ่มมีในจังหวัดชุมพรก็มีอย่างทุเรียนหมอนทอง สวนปาล์ม