ปาราชิก

ภาษาอังกฤษ


n Buddhist monk who committed the gravest transgression of the rules
คำอธิบาย: ภิกษุที่ละเมิดพระวินัยต้องขาดจากความเป็นภิกษุ บวชอีกไม่ได้
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ธัมมชโย-ทัตตชีโวส่อเค้าว่าจะถูกตัดสินให้เป็นปาราชิกจากศาลสงฆ์ใน 3 ข้อหา