ปานกลาง

ภาษาอังกฤษ


adv moderately
คำอธิบาย: ที่กำหนดขึ้นเป็นมาตรฐานกลางๆ ไม่มากไม่น้อย, ระหว่างมากกับน้อย, ครึ่งดีครึ่งเลว
ความหมายเหมือนกับ: พอควร , พอประมาณ , พอสมควร
คำที่เกี่ยวข้อง: middlingly , averagely
ตัวอย่างประโยค: รถนั่งขนาดเล็กยังครองใจกลุ่มผู้ซื้อที่มีรายได้ปานกลางถึงดีซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของประเทศ