ปาน

ภาษาอังกฤษ


n birthmark
คำอธิบาย: ผิวเนื้อที่เป็นสีแดงหรือสีดำที่เกิดเป็นเองตามร่างกายแต่กำเนิด
หน่วยนับ: แห่ง, ที่
ตัวอย่างประโยค: ปานดำลักษณะนี้นี้พบในเด็กที่มีเชื้อชาติเอเชียและแอฟริกา
conj like
คำอธิบาย: คำเชื่อมแสดงความเหมือนหรือเท่าเทียมของถ้อยความ
ความหมายเหมือนกับ: เหมือน , ราว , ราวกับ
คำที่เกี่ยวข้อง: similar , as
ตัวอย่างประโยค: เขาหารู้ไม่ว่ากำลังมีปืนกระบอกหนึ่งโผล่ออกมาจากผ้าเหลืองอย่างฉับไวปานงูฉก