ปาดหน้า

ภาษาอังกฤษ


v drive one´s car to crosscut somebody´s car
คำอธิบาย: (ขับรถ)เฉียดตัดหน้า
ตัวอย่างประโยค: คนใจเย็นก็กลายเป็นคนหงุดหงิดได้มีรถยนต์อื่นปาดหน้า เปลี่ยนช่องทางไม่ให้สัญญาณ