ปาฐกถา

ภาษาอังกฤษ


n speech
คำอธิบาย: ถ้อยคำหรือเรื่องราวทางวิชาการที่กล่าวหรือบรรยายในที่ชุมนุมหรือในห้องเรียนขั้นอุดมศึกษา
หน่วยนับ: ครั้ง, คราว
ความหมายเหมือนกับ: คำปาฐกถา
คำที่เกี่ยวข้อง: sermon , lecture
ตัวอย่างประโยค: เมื่อกลับมาแล้วท่านให้พวกเราเที่ยวพูดปาฐกถาอภิปรายในแง่ต่างๆ แสดงถึงความสำคัญของเมืองสุโขทัยโบราณ
v lecture
คำอธิบาย: การกล่าวถ้อยคำหรือเรื่องราวทางวิชาการที่กล่าวหรือบรรยายในที่ชุมนุมหรือในห้องเรียนขั้นอุดมศึกษา
ความหมายเหมือนกับ: บรรยาย
คำที่เกี่ยวข้อง: make a speech
ตัวอย่างประโยค: นักวิชาการกำลังปาฐกถาเรื่องบทบาทของนักวิชาการต่อการบริหารประเทศ