ปาจรีย์

ภาษาอังกฤษ


n teacher´s teacher
คำอธิบาย: อาจารย์ของอาจารย์
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ปาจารย์
คำที่เกี่ยวข้อง: excellent teacher
ตัวอย่างประโยค: ศาสตราจารย์ท่านนี้ได้รับยกย่องว่าเป็นปาจรีย์