ปางเปิดโลก

ภาษาอังกฤษ


n name of posture of a Buddha image