ปาง

ภาษาอังกฤษ


n Buddha posture
ความหมายเหมือนกับ: ครั้ง , คราว , เมื่อ
ตัวอย่างประโยค: บรรดาศิลปินชาวอินเดียวคิดหาทางสร้างรูปเคารพเป็นสัญลักษณ์แสดงเรื่องราวปางต่างๆ ของพระพุทธองค์ขึ้น