ปากแหว่ง

ภาษาอังกฤษ


adj harelip
คำที่เกี่ยวข้อง: cleft palate , harelipped
ตัวอย่างประโยค: การพูดไม่ชัดอาจเกิดจากความพิการหลายๆ อย่างรวมกันเช่นเสียงพูดในคนที่ปากแหว่ง เสียงภาษาต่างชาติ เสียงพูดของคนสมองพิการ เป็นต้น
adj harelip
คำที่เกี่ยวข้อง: cleft palate , harelipped
ตัวอย่างประโยค: การพูดไม่ชัดอาจเกิดจากความพิการหลายๆ อย่างรวมกันเช่นเสียงพูดในคนที่ปากแหว่ง เสียงภาษาต่างชาต ิเสียงพูดของคนสมองพิการ เป็นต้น