ปากแตร

ภาษาอังกฤษ


n spittoon
คำอธิบาย: ชื่อกระโถนชนิดหนึ่ง ปากบานอย่างปากแตรหรือดอกลำโพง
หน่วยนับ: ใบ
ความหมายเหมือนกับ: กระโถนปากแตร
คำที่เกี่ยวข้อง: cuspidor
ตัวอย่างประโยค: คุณหญิงบ้วนน้ำหมากลงในกระโถนปากแตร