ปากเหยี่ยวปากกา

ภาษาอังกฤษ


n danger
ความหมายเหมือนกับ: ภัย , อันตราย
คำที่เกี่ยวข้อง: harm
ตัวอย่างประโยค: เยาวชนต้องมีพ่อแม่หรือคนอื่นเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูกว่าจะรอดปากเหยี่ยวปากกาจนเติบใหญ่พึ่งตนเองได้