ปากพูด

ภาษาอังกฤษ


n tell-tale
ความหมายเหมือนกับ: มุขปาฐะ
คำที่เกี่ยวข้อง: verbal , word of mouth , verbalism giving an oral account