ปากบอน

ภาษาอังกฤษ


v blab
คำอธิบาย: อาการที่ปากอยู่ไม่สุข ชอบพูด ชอบฟ้อง
ความหมายเหมือนกับ: ปากคัน , ปากตำแย
คำที่เกี่ยวข้อง: gossip , tattle , be talkative
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้าก็ได้แต่ภาวนาว่าขออย่าให้มีใครปากบอนไปฟ้องครูชราของเราเลย