ปากนกแก้ว

ภาษาอังกฤษ


n pincers
คำอธิบาย: ชื่อคีมชนิดหนึ่ง ปากงองุ้ม ใช้ถอนตะปู
หน่วยนับ: อัน
ความหมายเหมือนกับ: คีมปากนกแก้ว
ตัวอย่างประโยค: อุปกรณ์ทำไฟกะพริบก็มีไขควง คีมปากนกแก้ว และชุดหัวแร้งบัดกรี