ปากท้อง

ภาษาอังกฤษ


n life
ความหมายเหมือนกับ: ชีพ , ชีวิต
ตัวอย่างประโยค: การมีบุตรจำนวนน้อยยังแสดงว่าจำนวนปากท้องที่ต้องเลี้ยงดูและการทุ่มเทเพื่อให้การศึกษาอบรมอยู่ในวิสัยที่สามารถทำได้