ปากจัด

ภาษาอังกฤษ


adj sharp-tongued
คำอธิบาย: ชอบพูดจาหรือโต้เถียงด้วยถ้อยคำแข็งกร้าวไม่สุภาพ
ความหมายเหมือนกับ: ปากคอเราะราย , ปากตะไกร
คำที่เกี่ยวข้อง: sarcastic , caustic
ตัวอย่างประโยค: แกเป็นคนปากจัดเหมือนแม่ค้าปลาสด