ปากขอ

ภาษาอังกฤษ


n hookworm
คำอธิบาย: ชื่อพยาธิตัวกลมขนาดเล็กหลายชนิดในวงศ์ Ancylostomatidae ปากมีลักษณะแข็งแรง ลำตัวตอนหน้าโค้งขึ้นลักษณะคล้ายเบ็ด ส่วนใหญ่ดูดเลือดในลำไส้เล็กของมนุษย์และสัตว์ ขนาดเล็กที่สุดยาว 5 มิลลิเมตร ขนาดใหญ่ที่สุดยาว 30 มิลลิเมตร
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: พยาธิปากขอ
ตัวอย่างประโยค: เด็กไทยส่วนใหญ่มีโรคหนอนพยาธิ เช่น พยาธิปากขอ ไส้เดือน ตัวอ่อนสตรองจิลอยด์สเตอร์โครารีส