ปากกา

ภาษาอังกฤษ


n pen
คำอธิบาย: เครื่องสำหรับขีดเขียนชนิดหนึ่งที่ใช้กับหมึกหรือสิ่งอื่น
หน่วยนับ: ด้าม, แท่ง
ตัวอย่างประโยค: อย่าใช้ปากกาขีดเขียนแผ่นดิสก์เพราะแรงกดจากปลายปากกาจะทำให้เนื้อดิสก์เป็นรอยได้