ปั้นเมฆ

ภาษาอังกฤษ


v fabricate a story
ความหมายเหมือนกับ: กุเรื่อง , หลอก
คำที่เกี่ยวข้อง: concoct a story , make up
ตัวอย่างประโยค: ็
v fabricate a story
ความหมายเหมือนกับ: กุเรื่อง , หลอก
คำที่เกี่ยวข้อง: concoct a story , make up
ตัวอย่างประโยค: ็