ปั้นลมปราสาท

ภาษาอังกฤษ


n leave-like carvings along the edges of the roofs of Buddhist temple buildings
ความหมายเหมือนกับ: ปั้นลมวิหาร