ปั้นลม

ภาษาอังกฤษ


n gable end
คำอธิบาย: ชื่อไม้แผ่นที่พาดบนหัวแป ใช้ปิดริมหลังคาด้านหัวและท้ายเรือนกันลมตีเครื่องมุง
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ป้านลม
คำที่เกี่ยวข้อง: gable-end of Thai houses
ตัวอย่างประโยค: บ้านทรงไทยหลังนี้มีปั้นลมประดับตรงชายคา