ปั้นขลิบ

ภาษาอังกฤษ


n name of a kind of Thai food
ความหมายเหมือนกับ: แป้งขลิบ , ขนมปั้นสิบ