ปัพพาชนียกรรม

ภาษาอังกฤษ


n banishment
คำอธิบาย: กิจของสงฆ์ทำในการขับไล่ภิกษุ, การขับไล่ออกจากหมู่
ความหมายเหมือนกับ: บัพพาชนียกรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: ceremony of expelling a monk , exile
ตัวอย่างประโยค: ปัพพาชนียกรรมเป็นหนึ่งในนิคหกรรม คือ การลงโทษพระภิกษุตามพระธรรมวินัย