ปันผล

ภาษาอังกฤษ


n dividend
ความหมายเหมือนกับ: เงินปันผล
ตัวอย่างประโยค: บริษัทไทยโอ.พี.พี แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2544 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท
n dividend
ความหมายเหมือนกับ: เงินปันผล
ตัวอย่างประโยค: บริษัทไทยโอ.พี.พี แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2544 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท