ปัญหาสังคม

ภาษาอังกฤษ


n social problem
คำอธิบาย: ภาวะใดๆ ในสังคมที่คนจำนวนมากถือว่าเป็นสิ่งผิดปกติ ไม่พึงปรารถนา ต้องการแก้ไขให้มีการกลับคืนสู่สภาวะปกติ
หน่วยนับ: เรื่อง
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาสังคมที่เรากำลังเผชิญอยู่ได้แก่ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาการทุจริตในวงราชการ