ปัญหาลับสมอง

ภาษาอังกฤษ


n riddle
คำอธิบาย: ปัญหาที่ตั้งขึ้นเพื่อฝึกฝนใช้สติปัญญา
หน่วยนับ: ข้อ, เรื่อง
ตัวอย่างประโยค: ในปัจจุบันนี้เมืองไทยมีรายการเกมส์ปัญหาลับสมองทางโทรทัศน์เพิ่มมากขึ้น