ปัญญาสามารถ

ภาษาอังกฤษ


n intelligence
ความหมายเหมือนกับ: ความสามารถ , ความรอบรู้
คำที่เกี่ยวข้อง: ability , intuition , perception , sagacity , penetration