ปัญญาชน

ภาษาอังกฤษ


n scholar
คำอธิบาย: คนที่มีความรู้หรือความฉลาดอันเกิดแต่การเรียนมามาก
ความหมายเหมือนกับ: นักปราชญ์ , บัณฑิต
คำที่เกี่ยวข้อง: graduate , intellectual , knowledgeable person
ตัวอย่างประโยค: ภายหลังการปฏิบัติโดยฝ่ายเขมรแดงเป็นผลให้คนระดับปัญญาชนจำนวนมากมายต้องเสียชีวิตหรือถูกขับไล่โดยลักลอบกันออกนอกประเทศ