ปัญญา

ภาษาอังกฤษ


n intellect
คำอธิบาย: ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด
ความหมายเหมือนกับ: สติปัญญา
คำที่เกี่ยวข้อง: wisdom , talent , wit , knowledge
ตัวอย่างประโยค: การพัฒนาด้านความคิดความเข้าใจเป็นแนวคิดที่ใกล้เคียงกับพัฒนาการทางปัญญาซึ่งพ่อแม่ในยุคปัจจุบันมักจะให้ความสนใจมาก