ปัจเจกภาพ

ภาษาอังกฤษ


n individuality
คำอธิบาย: ความเป็นอยู่โดยเอกเทศ, ความผิดแผกแตกต่างจากคนอื่น, ความแตกต่างจากกัน
ตัวอย่างประโยค: เสฐียรโกเศศได้กล่าวไว้ว่า ชาติที่ต้องสูญเสียปัจเจกภาพแห่งชาติไปก็เพราะวัฒนธรรมของชาตินั้นเสื่อม โทรมไม่มีการริเริ่มให้ก้าวหน้า