ปัจเจกนิยม

ภาษาอังกฤษ


n individualism
คำอธิบาย: ลัทธิเฉพาะบุคคล, การทำสิ่งใดโดยไม่ตามใคร
หน่วยนับ: ลัทธิ
ความหมายเหมือนกับ: ลัทธิปัจเจกนิยม
ตัวอย่างประโยค: ภาษาและถ้อยคำสำนวนที่สะท้อนโลกทัศน์ของความเป็นปัจเจกนิยมได้แก่ เอาตัวรอด ตัวใครตัวมัน