ปัจเจกชน

ภาษาอังกฤษ


n individual
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: แต่ละคน
คำที่เกี่ยวข้อง: private , one person
คำตรงข้าม: ส่วนรวม , กลุ่ม , พรรคพวก
ตัวอย่างประโยค: คนไทยเป็นพวกปัจเจกชน ไม่ชอบการรวมกลุ่ม