ปัจเจก

ภาษาอังกฤษ


adj individual
ความหมายเหมือนกับ: เฉพาะตน , เฉพาะผู้เดียว
คำที่เกี่ยวข้อง: personal
ตัวอย่างประโยค: เคยมีผู้กล่าวว่าคนไทยเป็นปัจเจกสูงคือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักอย่างมากรวมทั้งมีนิสัยรักอิสระเสรี