ปัจฉิมลิขิต

ภาษาอังกฤษ


n postscript
คำอธิบาย: ข้อความหรือหนังสือที่เขียนภายหลัง
ความหมายเหมือนกับ: ป.ล.
คำที่เกี่ยวข้อง: epilogue
ตัวอย่างประโยค: ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมกับผู้อ่านในปัจฉิมลิขิต