ปัจฉิมนิเทศ

ภาษาอังกฤษ


n post training
คำอธิบาย: การให้คำแนะนำเมื่อจบการศึกษา
ตัวอย่างประโยค: ปัจฉิมนิเทศเป็นประเพณีของโรงเรียนที่ปฏิบัติมาทุกปีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา