ปัจจุบันนี้

ภาษาอังกฤษ


adv nowadays
คำอธิบาย: เวลาเดี๋ยวนี้, เวลาไม่ใช่อดีต ไม่ใช่อนาคต
ความหมายเหมือนกับ: ปัจจุบัน
คำที่เกี่ยวข้อง: at present , now , today , at the present time
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีของประเทศไทยได้พัฒนาขึ้นมากจนเกือบเท่าเทียมกับประเทศมหาอำนาจเช่น อเมริกาแล้ว