ปัจจามิตร

ภาษาอังกฤษ


n foe
ความหมายเหมือนกับ: ศัตรู , ข้าศึก , ปัจนึก
คำที่เกี่ยวข้อง: enemy , adversary
คำตรงข้าม: มิตร , เพื่อน
ตัวอย่างประโยค: ทัศนะของคนไทยต่อพม่าในฐานะปัจจามิตรมีพัฒนาการอย่างสืบเนื่องจนฝั่งรากลึกในสังคมไทย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top