ปัจจัยภายใน

ภาษาอังกฤษ


n internal factor
คำอธิบาย: เหตุภายในที่ทำให้เกิดผล
คำที่เกี่ยวข้อง: relevant factor
คำตรงข้าม: ปัจจัยภายนอก
ตัวอย่างประโยค: ปัจจัยภายในที่ทำให้ผิวคนเราเสื่อมนั้น เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายตามกาลเวลา