ปัจจัย

ภาษาอังกฤษ


n factor
คำอธิบาย: เหตุอันเป็นทางให้เกิดผล
หน่วยนับ: ปัจจัย
ความหมายเหมือนกับ: เหตุ
คำที่เกี่ยวข้อง: cause , means , element , consideration , essential
ตัวอย่างประโยค: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลออกเป็น 3 ประเภทคือ ปัจจัยทางด้านชีววิทยา ปัจจัยด้านจิตใจปัจจัยทางด้านสังคม
n requisite
คำอธิบาย: เครื่องอาศัยยังชีพ
หน่วยนับ: อย่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: necessary thing , necessities of life , subsistence , means of livelihood
ตัวอย่างประโยค: อาหารเป็นหนึ่งปัจจัยสี่อันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์