ปักษ์ใต้

ภาษาอังกฤษ


n southern part
คำอธิบาย: ภูมิภาคที่อยู่ตรงข้ามกับภาคเหนือ
ความหมายเหมือนกับ: ภาคใต้
ตัวอย่างประโยค: ตัวผมนั้นซาบซึ้งในนาฎศิลปของปักษ์ใต้มากเป็นพิเศษ อาหารชาวใต้ผมก็ชอบ