ปะปนกัน

ภาษาอังกฤษ


v mix
ความหมายเหมือนกับ: ปะปน , คละเคล้ากัน
คำที่เกี่ยวข้อง: combine , mingle , intermingle , blend , jumble
ตัวอย่างประโยค: ประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียมีคนหลายเชื้อชาติปะปนกัน