ปะตาปา

ภาษาอังกฤษ


n ascetic
หน่วยนับ: ตน
ความหมายเหมือนกับ: นักบวช
ตัวอย่างประโยค: ปะตาปาตนนี้ถือศีล กินเจมานานประมาณ 10 ปีแล้ว