ปอนด์

ภาษาอังกฤษ


clas pound sterling
คำอธิบาย: ชื่อเงินตราของอังกฤษเท่ากับ 100 เพนซ์
ความหมายเหมือนกับ: ปอนด์สเตอร์ลิง
ตัวอย่างประโยค: เครื่องนี้สร้างขึ้นไม่สำเร็จสมบูรณ์ถึงแม้ว่ารัฐบาลได้ให้เงินช่วยเหลือประมาณ 17,000 ปอนด์แล้วก็ตาม
clas a pound weight
คำอธิบาย: ชื่อหน่วยมาตราชั่งของอังกฤษเท่ากับ 454 กรัมหรือ 16 ออนซ์
ความหมายเหมือนกับ: ปอนด์
ตัวอย่างประโยค: นกที่ใหญ่ที่สุดในโลกอาจสูงได้ถึง 8 ฟุตและหนักถึง 300 ปอนด์
n fine printing paper
คำอธิบาย: เรียกกระดาษฟอกเนื้อดี สีขาว ที่ใช้พิมพ์หนังสือคุณภาพดีกว่ากระดาษปรู๊ฟว่ากระดาษปอนด์
หน่วยนับ: แผ่น
ความหมายเหมือนกับ: กระดาษปอนด์
ตัวอย่างประโยค: ทางโรงพิมพ์ประกาศขึ้นราคาหนังสือ เนื่องมาจากว่ากระดาษปอนด์ที่ใช้พิมพ์มีราคาสูงขึ้น