ปองร้าย

ภาษาอังกฤษ


v bear ill will
ความหมายเหมือนกับ: มุ่งร้าย , ประสงค์ร้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: bear malice toward somebody , wish to do evil or cause suffering to someone
คำตรงข้าม: หวังดี , มุ่งดี , ประสงค์ดี
v bear ill will
ความหมายเหมือนกับ: ประสงค์ร้าย , คิดร้าย , มุ่งร้ายหมายขวัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: intend to do harm , have bad intention , bear malice toward somebody
คำตรงข้าม: หวังดี , มุ่งดี , ประสงค์ดี
v have a malicious intention
ความหมายเหมือนกับ: คิดร้าย , มุ่งร้าย , พยาบาท , อาฆาต , เจตนาร้าย , จองเวร , มุ่งร้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: bear malice , wish to harm
คำตรงข้าม: ประสงค์ดี , เจตนาดี