ปอ

ภาษาอังกฤษ


n dragonfly
คำอธิบาย: ชื่อแมลงหลายชนิดและหลายวงศ์ในอันดับ Odonata หัวและอกสั้นป้อม ส่วนท้องแคบและยาว หนวดสั้นเล็กมองคล้ายขน ตาโตใหญ่ 2 ข้างดูเต็มหัว ปีก 2 คู่ขนาดเท่าๆ กันหรือโตกว่ากันเล็กน้อย ลักษณะยาว บางใส มีเส้นปีกมากมาย อาจมีสีต่างๆ เช่น ส้ม เหลือง หรือน้ำเงิน
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: แมลงปอ
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ ทำ เครื่องบินหางดอกหญ้า โดยจับแมลงปอมาเด็ดหางออก แล้วเอาดอกหญ้าเสียบเข้าไปที่ก้น ปล่อยให้มันบินไปเป็นที่สนุกสนาน
n jute
คำอธิบาย: ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดที่เปลือกใช้ทำปอ
คำที่เกี่ยวข้อง: kenaf , fibre crops
ตัวอย่างประโยค: ชาวนาที่อยู่ทั้งภาคกลางและภาคอีสานเริ่มปลูกปอและมันสำปะหลัง เนื่องจากได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากทั้งรัฐบาลและเอกชน