ปศุสัตว์

ภาษาอังกฤษ


n domestic animal
คำอธิบาย: สัตว์เลี้ยงใช้แรงงานเช่น ช้าง ม้า แพะ แกะ วัว ควาย
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ปศุ
คำที่เกี่ยวข้อง: livestock , cattle
ตัวอย่างประโยค: การปลูกพืช และการเลี้ยงปศุสัตว์ รวมทั้งการผสม และการคัดพันธุ์ อาจจัดเป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่เรารู้จัก