ปวส.

ภาษาอังกฤษ


n high vocational Certificate
ความหมายเหมือนกับ: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง