ปวดเยี่ยว

ภาษาอังกฤษ


v be impelled to urinate
ความหมายเหมือนกับ: ปวดฉี่ , ปวดเบา , ปวดท้องฉี่
คำที่เกี่ยวข้อง: feel a necessity to urinate , feel inclined to urinate
v have urinate
ความหมายเหมือนกับ: ปวดเบา , ปวดท้องเยี่ยว , ปวดฉี่ , ปวดท้องฉี่
คำที่เกี่ยวข้อง: be impelled to urinate
v have urinate
ความหมายเหมือนกับ: ปวดท้องเบา , ปวดเบา , ปวดฉี่ , ปวดท้องฉี่
คำที่เกี่ยวข้อง: be impelled to urinate